Polityka prywatności

Informacje ogólne

Sklep Dobrekonopie.pl w pełni respektuje prawo Użytkowników do prywatności. Szczególnie dbamy o ochronę Państwa danych osobowych oraz stosujemy odpowiednie rozwiązania technologiczne, zapobiegające ingerencji w prywatność Użytkowników przez osoby trzecie. Zamawiając towar na stronie Dobrekonopie.pl akceptują Państwo zasady zawarte w Polityce Prywatności, znajdującej się na tej stronie.
Firma General Hemp Marketing sp. z o.o. jako właściciel sklepu Dobrekonopie.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. W przypadku zmian w Polityce Prywatności nie mają one wpływu na podstawową zasadę: nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych Klientów/Użytkowników www.dobrekonopie.pl

Administrator danych osobowych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest General Hemp Marketing sp. z o.o., ul. Kościelniaka 26a, 41-409 Mysłowice, NIP: 222-089-85-30
W sprawach danych osobowych napisz do nas:
adres e-mail: sklep@dobrekonopie.pl ,
adres pocztowy: General Hemp Marketing sp. z o.o., ul. Kościelniaka 26a, 41-409 Mysłowice

Podstawa prawna i cel przetwarzania Twoich danych osobowych przez General Hemp Marketing sp. z o.o.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do przeprowadzenia działań sprzedażowych w sklepie internetowym dobrekonopie.pl w tym do:

 • Rejestrowania i przetwarzania Twoich zamówień w sklepie www, ● Informowania Cię o procesach dostawy, płatnościach, rabatach, promocjach i akcjach specjalnych dotyczących oferowanych przez nas produktów,
 • Umożliwienia Ci otrzymania pomocy technicznej związanej z Twoim kontem na sklepie dobrekonopie.pl 
 • Obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. poprzez formularz kontaktowy) 
 • Przekazania Ci kodów rabatowych i informacji produktowych ● Obsługi zgłoszonych przez Ciebie reklamacji produktów zakupionych w sklepie 
 • Obsługi zgłoszonych przez Ciebie reklamacji dotyczących dostarczonych Tobie zakupów 

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.  Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu General Hemp Marketing sp z o.o., którym jest: 

 • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. częstotliwość logowania na stronie www, przeglądanych produktów, porzuconych koszyków itp. 
 • kontaktowanie się z Tobą, w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail oraz telefon; 
 • przeprowadzenia badań i zautomatyzowanych analiz między innymi pod kątem funkcjonalności sklepu www.dobrekonopie.pl; 
 • przeprowadzania zautomatyzowanych analiz marketingowych (profilowanie danych); 
 • prowadzenie analiz statystycznych; 
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa). 

Twoje dane otrzymaliśmy od Ciebie podczas rejestracji w na stronie www.dobrekonopie.pl Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody. 

Dane osobowe konieczne do zrealizowania zamówienia:

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, niezbędnych do realizacji transakcji w sklepie dobrekonopie.pl: 

 • Imię i Nazwisko 
 • Adres e-mail 
 • Telefon 
 • Adres korespondencyjny (dostawa zakupionych produktów) ● Adres do wysyłki 

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziesz mógł dokonać zakupów w sklepie www.dobrekonopie.pl

Uprawnienia General Hemp Marketing sp z o.o. w zakresie przetwarzanych danych:

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.:
 • informacji udzielanych przy pozyskiwaniu danych osobowych,
 • informacji udzielanych na wniosek – o tym, czy dane są przetwarzane, oraz innych kwestiach określonych w art. 15 RODO, w tym prawa do kopii danych,
 • sprostowania danych;
 • bycia zapomnianym;
 • ograniczenia przetwarzania;
 • przenoszenia danych;
 • sprzeciwu;
 • niepodlegania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu),
 • informacji o naruszeniu ochrony danych.
Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:
 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez General Hemp Marketing sp z o.o.; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych:

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś, 

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku. Informacji staramy się udzielać bez zbędnej zwłoki – z zasady w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin ten przedłużymy o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. Jednak w każdym przypadku, w terminie miesiąca od otrzymania żądania, poinformujemy Cię o podjętych działaniach i (w stosownych przypadkach) o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyny takiego opóźnienia. 

Udostępnianie danych osobowych:

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług , w tym w szczególności:
 • podmiotowi świadczącego na naszą rzecz usługi hostingowi;
 • podmiotowi świadczącemu na naszą rzecz usługi wysyłania wiadomości SMS / Email;
 • podmiotowi świadczącemu na naszą rzecz usługi marketingowe;
 • podmiotowi świadczącemu na naszą rzecz administrację techniczną sklepu www;
 • firmom kurierskim.
Twoje dane mogą być także udostępniane organom państwowym na mocy przepisów prawa

Podwykonawcy/podmioty przetwarzające

Jeżeli współpracujemy z podmiotami, które w naszym imieniu przetwarzają dane osobowe, korzystamy wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. 

Szczegółowo sprawdzamy podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych. Zawieramy z nimi szczegółowe umowy, a także dokonujemy okresowych kontroli zgodności operacji przetwarzania z treścią takie umowy i przepisami prawa.

Termin przechowywania danych osobowych:

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas wskazany w tym dokumencie w celach: 

 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, 
 • statystycznych i archiwizacyjnych, 
 • maksymalnie przez okres 6 lat od dnia złożonego zamówienia w sklepie www.dobrekonopie.pl 

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązujący w Regulaminie lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej. 

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym General Hemp Marketing sp. z o.o. zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne. Regularnie sprawdzamy i aktualizujemy naszą dokumentację, by móc wykazać spełnienie wymagań prawa zgodnie ze sformułowaną w RODO zasadą rozliczalności, ale też w trosce o interesy osób, których dane dotyczą staramy się inkorporować do niej najlepsze praktyki rynkowe. 

Upoważnienia

Zapewniamy, by każda osoba działająca z naszego upoważnienia i mająca dostęp do Twoich danych osobowych przetwarza je wyłącznie na nasze polecenie, chyba że inne wymagania wynikają z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego.

Wykorzystanie ciasteczek (ang. cookies)

Pliki Cookies są zbierane wyłącznie w celu zbierania informacji w celu dostosowywania sprzedaży do poszczególnych produktów, indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów. Pliki Cookies są przechowywane przez przeglądarkę internetową na dysku twardym Klienta i nie służą bezpośrednio gromadzeniu danych osobowych. Oznacza to, że Klient może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej obsługę Cookies, lecz to ograniczy możliwość korzystania z serwisu sklepu www.dobrekonopie.pl

Nie przekazujemy Twoich danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

10% rabatu i darmowe szkolenie
Zapisz się do newslettera.
Weź udział w programie lojalnościowym