Regulamin konkursu – POKAŻ NAM REAKCJE NA MIŁOŚĆ! (Facebook)

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu jest General Hemp Marketing sp. z o.o. właściciel sklepu internetowego DobreKonopie.pl z siedzibą w Mysłowicach, ul. Kościelniaka 26a 41-409, NIP 2220898530, e-mail: office@dobrekonopie.pl, nr telefonu: 533339694 (zwana dalej „Organizatorem”). Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:

2. „Konkurs” – konkurs o tematyce POKAŻ NAM REAKCJĘ NA MIŁOŚĆ jest prowadzony na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. „Uczestnik” – osoba, która zgłasza swój udział w Konkursie.

4. „Komisja Konkursowa” – zespół osób powołanych przez Organizatora do organizacji i nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz do wyłonienia na podstawie otrzymanych Zgłoszeń Konkursowych spośród Uczestników Zwycięzca Konkursu zwanego „Laureatem”. W skład Komisji wchodzi trzech przedstawicieli wyznaczonych przez Organizatora. Komisja Konkursowa wybierze jedno najciekawsze i najbardziej oryginalne Zgłoszenia Konkursowe.

5. „Zgłoszenie Konkursowe” – wykonanie przez Uczestnika Zadania i zamieszczenie go pod postem konkursowym, zgodnie z § 4 Regulaminu.

§2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.dobrekonopie.pl oraz w siedzibie Organizatora.

2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Polski za pośrednictwem serwisu internetowego www.facebook.com. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób prowadzony, sponsorowany, popierany, związany z serwisem Instagram ani podmiotami Instagram. Uczestnikom Konkursu nie przysługują w związku z udziałem w Konkursie żadne roszczenia wobec tych podmiotów.

3. Wszelkie informacje o Uczestniku udostępniane lub zbierane w związku z Konkursem będą przetwarzane przez Organizatora w celach związanych z Konkursem. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

4. Konkurs trwa od dnia 08.02.2021 r. do dnia 13.02.2021 r.

5. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja Konkursowa.

6. Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych.

7. Przystąpienie do udziału w Konkursie przez Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją przez niego postanowień Regulaminu Konkursu. Przystępując do Konkursu, Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu.

8. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (tekst jedn.: Dz. U. 2019, poz. 847 ze zm.). Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.

§3

UCZESTNICTWO W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca miejsce stałego zamieszkania na terytorium Polski oraz pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem osób, o których mowa w pkt. 4 poniżej.

2. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie, jako Uczestnicy, za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. W przypadku zdobycia nagrody Uczestnik jest zobowiązany do przedstawienia zgody na uczestnictwo w Konkursie podpisanej przez opiekunów prawnych Uczestnika. Zgodę należy przesłać w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników (decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem „KONKURS INSTAGRAM” na adres Organizatora: General Hemp Marketing sp. z o.o. ul. Kościelniaka 26a 41-409 Mysłowice. W przypadku nieprzesłania zgody w ww. terminie Uczestnik zostaje wykluczony z udziału w Konkursie.

3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest posiadanie aktywnego konta w serwisie społecznościowym Facebook.

4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób do drugiego stopnia pokrewieństwa.

5. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora.

6. Uczestnik może w każdym czasie wycofać się z uczestnictwa w Konkursie poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Wiadomość w tym zakresie należy przesłać na adres: office@dobrekonopie.pl

§4

ZAŁOŻENIA KONKURSU

1. Celem Konkursu jest promocja marki DobreKonopie.pl.

2. Konkurs będzie przeprowadzony na platformie Facebook. Na stronie https://www.facebook.com/dobrekonopie.pl zostanie umieszczony post z zadaniem konkursowym.

3. Zadaniem konkursowym jest: (1) umieszczenie w komentarzu pod postem konkursowym zdjęcia wyrażającego miłość oraz (2) obserwowanie i polubienie profilu Organizatora https://www.facebook.com/dobrekonopie.pl. Laureatem konkursu zostanie właściciel zdjęcia z największą ilością polubień pod konkursowym zdjęciem.

4. Uczestnicy Konkursu są identyfikowani przez Organizatora na podstawie konta w serwisie społecznościowym Instagram.

5. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik musi umieścić zdjęcie wyrażające miłość pod postem z zadaniem konkursowy na stronie zgodnie z wytycznymi wskazanymi w § 4 ust. 3, obserwować i polubić profil @dobrekonopie.pl https://www.facebook.com/dobrekonopie.pl oraz uzbierać największą ilość polubień.

6. Laureat Konkursu zostanie wybrany przez Komisję Konkursową na podstawie największej ilości polubień. Ogłoszenie Zwycięzcy odbędzie się  dnia 14.02.2020 r. do godziny 12. Laureat  Konkursu otrzyma nagrodę zgodnie z założeniami, o których mowa w §5 ust. 2 Regulaminu.

7. Uczestnik nie może edytować Zgłoszenia Konkursowego po zakończeniu trwania konkursu tj. po 13.02.2020 r. po godzinie 23:59.

§5

PRZYZNAWANIE NAGRÓD

1. Wybrany przez Komisję Konkursową Zwycięzca zostanie ogłoszony w dniu 14.02.2020 r.

2. Organizator za wygraną w Konkursie przewiduje wydanie Zwycięzcy następującej nagrody: Voucher w formie jednorazowego kodu na kwotę 600 zł brutto, ważny przez 1 miesiąc od ogłoszenia wyników, do wykorzystania jedynie na zakupy w sklepie online (pod adresem www.dobrekonopie.pl), zwany jako ,,Nagroda’’.

3. Suma promocyjnie zamówionych produktów nie może przekraczać 600 zł brutto.

4. Voucher upoważnia do wyboru dowolnych produktów zamówionych jedynie poprzez sklep online (pod adresem www.dobrekonopie.pl). W przypadku wyboru produktów o wartości wyższej od nominału bonu, Klient zobowiązany jest do dopłacenia różnicy, jeżeli zaś zostanie wybrany produkt o niższej wartości to różnica nie podlega zwrotowi. Voucher nie podlega wymianie na gotówkę.

5. O wygranej, Zwycięzca Konkursu powiadomiony zostanie w poście opublikowanym na stronie https://www.facebook.com/dobrekonopie.pl.

6. Kontakt z Laureatem Konkursu będzie odbywał się poprzez wiadomości e-mail lub wiadomość prywatną poprzez portal Facebook.com.

7. Nagrody określone w § 5 ust. 2 nie będą podlegały wymianie na gotówkę ani na inne nagrody. Nie jest również możliwe odstąpienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich.

8. Nagroda zostanie wysłana Zwycięzcy Konkursu za pośrednictwem firmy kurierskiej lub poprzez pocztę e-mail w ciągu 14 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników, po wcześniejszym uzyskaniu danych niezbędnych do wysłania Nagrody.

9. Laureat Konkursu traci prawo do nagrody w przypadku, gdy:

a) Odmówi przyjęcia przyznanej nagrody,

b) Kontakt z Uczestnikiem nie będzie możliwy, z przyczyn leżących po stronie Wyróżnionego Uczestnika Konkursu,

c) Laureat Konkursu nie spełnia warunków Regulaminu uprawniających go do wzięcia udziału w Konkursie lub otrzymania nagrody.

10. Nagroda niewydana w Konkursie z przyczyn niezależnych od Organizatora bądź taka, co do których Wyróżniony Uczestnik Konkursu utracił prawo z przyczyn wskazanych w niniejszym Regulaminie, pozostanie do dyspozycji Organizatora i zostanie ostatecznie przyznana następnemu Uczestnikowi, którego zadanie konkursowe w opinii Komisji Konkursowej zajęło kolejne miejsce w Konkursie.

11. W ramach Nagrody Organizator przyznaje Zwycięzcy voucher o wartości 600 zł brutto. Nagroda zostanie obciążona w wysokości podatku dochodowego Uczestnika (10% wartości Nagrody zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych) zostanie pobrana i wpłacona na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego przez Organizatora, jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie. Wyróżniony Uczestnik Konkursu w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu prześle Organizatorowi dane niezbędne do sporządzenia deklaracji podatkowej (imię, nazwisko, adres zameldowania, właściwy Urząd Skarbowy, nr PESEL).

§6

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Przystąpienie do udziału w Konkursie przez Uczestnika jest równoznaczne z dobrowolnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w szczególności do przesyłania korespondencji związanej z Konkursem, ogłoszenia wyników Konkursu, w tym ujawnienia danych Laureata za pośrednictwem Instagrama, przekazania nagród Laureatowi oraz ewentualnego rozpatrywania reklamacji.

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu jest dobrowolnie wyrażona zgoda (wyrażona poprzez wykonanie zadania konkursowego – zgodnie z §4 ust. 2 Regulaminu), którą można w każdym czasie cofnąć, przy czym nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak brak zgody uniemożliwi Organizatorowi realizację Konkursu w stosunku do danej osoby, która nie wyraziła zgody.

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę w celu realizacji Konkursu na podstawie art. 6 ust 1 lit a oraz art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

4. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

6. 5. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu będzie ograniczało się do danych udostępnionych Organizatorowi.

7. Dane osobowe Zwycięzcy Konkursu będą przetwarzane w celach kontaktowych, podatkowych, rachunkowych oraz do przekazania Nagrody.

8. Przetwarzanie danych, o których mowa powyżej, będzie obejmowało następujący zakres czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie oraz przetwarzanie i opracowywanie w celu przeprowadzenia Konkursu oraz wykonania przez Organizatora innych zobowiązań wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

9. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie skutkować odmową przyjęcia Zgłoszenia Konkursowego do Konkursu. Dane osobowe uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, Islandia, Liechtenstein lub Norwegia) ani organizacji międzynarodowej.

11. We wszystkich sprawach związanych z danymi osobowymi Uczestnik może się skontaktować z Organizatorem za pośrednictwem wiadomości elektronicznej pod adresem: office@dobrekonopie.pl.

12. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

13. Okres przetwarzania danych osobowych uczestników, którzy nie wygrali nagrody zakończy się z upływem dwóch miesięcy od końca trwania Konkursu (lub do czasu cofnięcia zgody), a w przypadku Wyróżnionych Uczestników Konkursu Okres przetwarzania danych osobowych Uczestnika, który wygrał nagrodę w Konkursie zakończy się z upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się okres trwania Konkursu (w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej) oraz do momentu rozpatrzenia reklamacji w przypadkach określonych §7 Regulaminu.

§7

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres siedziby Organizatora, z dopiskiem: „Reklamacja – konkurs DobreKonopie.pl”.

2. Reklamacje należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna zostać własnoręcznie podpisana przez Uczestnika.

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (dalej zwaną: „Komisją”) powołaną przez Organizatora.

4. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez Uczestnika w reklamacji.

§8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

2. Uczestnik Konkursu oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.

3. Jeśli którekolwiek postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

5. Wszelkie spory wynikające z niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy Sąd.

6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.02.2020 r.

Chcesz otrzymać 15% zniżki?

Dołącz do newslettera.

Zarejestruj się i bądź na bieżąco z Dobrekonopie.pl

Witamy na pokładzie! E-mail z kodem rabatowym czeka już na Twojej skrzynce!