Regulamin AKCJI #OLEJKIZAPAPIERKI

REGULAMIN AKCJI „PAPIERKI ZA OLEJKI”

§1

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Organizatorem Konkursu jest General Hemp Marketing sp. z o.o. właściciel sklepu internetowego DobreKonopie.pl z siedzibą w Mysłowicach, ul. Kościelniaka 26a 41-409, NIP 2220898530, e-mail: office@dobrekonopie.pl, nr telefonu: 533339694 (zwana dalej „Organizatorem”). Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:

2. „Akcja/Konkurs” – Akcja/Konkurs o tematyce PAPIERKI ZA OLEJKI jest prowadzony na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. „Uczestnik” – osoba, która zgłasza swój udział w Akcji.

4. „Komisja Konkursowa” – zespół osób powołanych przez Organizatora do organizacji i nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Akcji oraz do wyłonienia na podstawie otrzymanych Zgłoszeń Konkursowych spośród Uczestników Zwycięzców zwanych „Laureatami”. W skład Komisji wchodzi trzech przedstawicieli wyznaczonych przez Organizatora. Komisja Konkursowa wybierze 200 Zgłoszeń Konkursowych spełniających warunki określone w Regulaminie.

5. „Zgłoszenie Konkursowe” – wykonanie przez Uczestnika Zadania i zamieszczenie go pod wydarzeniem na www.facebook.pl, zgodnie z § 4 Regulaminu.

§2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Akcji. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.dobrekonopie.pl oraz w siedzibie Organizatora.

2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Polski za pośrednictwem serwisu internetowego www.facebook.com. Organizator informuje, że Akcja nie jest w żaden sposób prowadzona, sponsorowana, popierana, związana z serwisami ani podmiotami Facebook. Uczestnikom Akcji nie przysługują w związku z udziałem w Akcji żadne roszczenia wobec tego podmiotów.

3. Wszelkie informacje o Uczestniku udostępniane lub zbierane w związku z Akcją będą przetwarzane przez Organizatora w celach związanych z Akcją. Uczestnictwo w Akcji OLEJKI ZA PAPIERKI jest dobrowolne.

4. Akcja OLEJKI ZA PAPIERKI trwa od dnia 22.04.2021 r. do dnia 30.04.2021 r.

5. Nad prawidłowością przeprowadzenia Akcji czuwa Komisja Konkursowa.

6. Akcja OLEJKIZ A PAPIERKI nie jest prowadzony w celach zarobkowych.

7. Przystąpienie do udziału w Akcji OLEJKI ZA PAPIERKI przez Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją przez niego postanowień Regulaminu Konkursu. Przystępując do Konkursu, Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Akcji.

§3

UCZESTNICTWO W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Akcji OLEJKI ZA PAPIERKI może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca miejsce stałego zamieszkania na terytorium Polski oraz pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem osób, o których mowa w pkt. 4 poniżej.

2. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Akcji, jako Uczestnicy, za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. W przypadku zdobycia nagrody Uczestnik jest zobowiązany do przedstawienia zgody na uczestnictwo w Akcji  podpisanej przez opiekunów prawnych Uczestnika. Zgodę należy przesłać w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników (decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem Akcja OLEJKI ZA PAPIERKI na adres Organizatora: General Hemp Marketing sp. z o.o. ul. Kościelniaka 26a 41-409 Mysłowice. W przypadku nieprzesłania zgody w ww. terminie Uczestnik zostaje wykluczony z udziału w  Akcji.

3. Warunkiem wzięcia udziału w Akcji jest posiadanie aktywnego konta w serwisie społecznościowym Facebook.

4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Akcji oraz członkowie rodzin wskazanych osób do drugiego stopnia pokrewieństwa.

5. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Akcji OLEJKI ZA PAPIERKI, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora.

6. Uczestnik może w każdym czasie wycofać się z uczestnictwa w Akcji poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Wiadomość w tym zakresie należy przesłać na adres: office@dobrekonopie.pl

§4

ZAŁOŻENIA KONKURSU

1. Celem Akcji OLEJKI ZA PAPIERKI jest 1)zwiększenie społecznej świadomości ekologicznej; 2) wyrobienie nawyków dbałości o najbliższe otoczenie; 3) promocja ekologicznego stylu życia; 4) zwrócenie uwagi na niewłaściwe zachowanie ekologiczne.  

2. Akcja będzie przeprowadzona na platformie Facebook, jako wydarzenie OLEJKI ZA PAPIERKI.  

3. Zadaniem konkursowym jest: (1) oznaczenie #olejkizapapierki 2 worków na śmieci 120l (2) zebranie śmieci: w lesie, w park lub na terenach zielonych w swojej okolicy; (3) umieszczenie pod wydarzeniem OLEJKI ZA PAPIERKI 3 zdjęć z przebiegu akcji (4) dołączenie do wydarzenia na FB i udostępnienie. Laureatami akcji zostanie 200 osób, które jako pierwsze wykonają zadanie konkursowe. Jednej osobie przysługuje maksymalnie jeden olejek za zebranie śmieci do 2 worków 120L. Za zebranie większej ilości worków śmieci nie przysługuje większa ilość olejków.   

4. Uczestnicy Konkursu są identyfikowani przez Organizatora na podstawie konta w serwisie społecznościowym Facebook.

5. Ogłoszenie Zwycięzców odbędzie się  dnia 04.05.2020 r. Laureaci Konkursu otrzymają nagrodę w postaci Olejku Cannabis Originals Prozioła  10ml.

6. Uczestnik nie może edytować Zgłoszenia Konkursowego po zakończeniu trwania konkursu tj. po 30.04.2021 r. po godzinie 23:59.

§5

PRZYZNAWANIE NAGRÓD

1. Wybrani przez Komisję Konkursową Zwycięzcy zostaną ogłoszeni w dniu 04.05.2021 r.

2. Organizator za wygraną w Konkursie przewiduje wydanie Zwycięzcom następującej nagrody: olejek CBD Cannabis Originals Prozioła 10ml. Olejki będą wysyłane losowo.

3. Kontakt z Laureatem Konkursu będzie odbywał się poprzez wiadomości e-mail lub wiadomość prywatną poprzez portal Facebook.com.

4. Nagrody określone w §4 ust. 5 nie będą podlegały wymianie na gotówkę ani na inne nagrody. Nie jest również możliwe odstąpienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich.

5. Nagroda zostanie wysłana Zwycięzcom Konkursu za pośrednictwem firmy kurierskiej lub poprzez pocztę e-mail w ciągu 14 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników, po wcześniejszym uzyskaniu danych niezbędnych do wysłania Nagrody.

6. Laureat Konkursu traci prawo do nagrody w przypadku, gdy:

a) Odmówi przyjęcia przyznanej nagrody,

b) Kontakt z Uczestnikiem nie będzie możliwy, z przyczyn leżących po stronie Wyróżnionego Uczestnika Akcji OLEJKI ZA PAPIERKI,

c) Laureat Konkursu nie spełnia warunków Regulaminu uprawniających go do wzięcia udziału w Konkursie lub otrzymania nagrody.

7. Nagroda niewydana w Konkursie z przyczyn niezależnych od Organizatora bądź taka, co do których Wyróżniony Uczestnik utracił prawo z przyczyn wskazanych w niniejszym Regulaminie, pozostanie do dyspozycji Organizatora i zostanie ostatecznie przyznana następnemu Uczestnikowi, którego zadanie konkursowe w opinii Komisji Konkursowej zajęło kolejne miejsce w Konkursie.

8. W ramach Nagrody Organizator przyznaje Zwycięzcom olejek Cannabis Originals Prozioła 10ml. Wyróżnieni Uczestnicy akcji w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników Akcji prześlą Organizatorowi dane teleadresowe niezbędne do wysyłki nagrody.

§6

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Przystąpienie do udziału w Akcji przez Uczestnika jest równoznaczne z dobrowolnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu prawidłowego przeprowadzenia Akcji, w szczególności do przesyłania korespondencji związanej z Akcją, ogłoszenia wyników Akcji, w tym ujawnienia danych Laureata za pośrednictwem Facebook, przekazania nagród Laureatowi oraz ewentualnego rozpatrywania reklamacji.

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestników Akcji jest dobrowolnie wyrażona zgoda (wyrażona poprzez wykonanie zadania konkursowego – zgodnie z §4 ust. 2 Regulaminu), którą można w każdym czasie cofnąć, przy czym nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych.

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę w celu realizacji Konkursu na podstawie art. 6 ust 1 lit a oraz art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

4. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

5. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Przetwarzanie danych osobowych uczestników Akcji będzie ograniczało się do danych udostępnionych Organizatorowi.

6. Dane osobowe Zwycięzców Akcji będą przetwarzane w celach kontaktowych oraz do przekazania Nagrody.

7. Przetwarzanie danych, o których mowa powyżej, będzie obejmowało następujący zakres czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie oraz przetwarzanie i opracowywanie w celu przeprowadzenia Konkursu oraz wykonania przez Organizatora innych zobowiązań wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

8. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie skutkować odmową przyjęcia Zgłoszenia Konkursowego do Akcji. Dane osobowe uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, Islandia, Liechtenstein lub Norwegia) ani organizacji międzynarodowej.

10. We wszystkich sprawach związanych z danymi osobowymi Uczestnik może się skontaktować z Organizatorem za pośrednictwem wiadomości elektronicznej pod adresem: office@dobrekonopie.pl.

11. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

12. Okres przetwarzania danych osobowych uczestników, którzy nie wygrali nagrody zakończy się z upływem dwóch miesięcy od końca trwania Konkursu (lub do czasu cofnięcia zgody), a w przypadku Wyróżnionych Uczestników Konkursu Okres przetwarzania danych osobowych Uczestnika, który wygrał nagrodę w Konkursie zakończy się z upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się okres trwania Konkursu (w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej) oraz do momentu rozpatrzenia reklamacji w przypadkach określonych §7 Regulaminu.

§7

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres siedziby Organizatora, z dopiskiem: „Reklamacja – Akcja OLEJKI ZA PAPIERKI”.

2. Reklamacje należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna zostać własnoręcznie podpisana przez Uczestnika.

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (dalej zwaną: „Komisją”) powołaną przez Organizatora.

4. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez Uczestnika w reklamacji.

§8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

2. Uczestnik Konkursu oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.

3. Jeśli którekolwiek postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

5. Wszelkie spory wynikające z niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy Sąd.

6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.04.2021 r.

Chcesz otrzymać 15% zniżki?

Dołącz do newslettera.

Zarejestruj się i bądź na bieżąco z Dobrekonopie.pl

Witamy na pokładzie! E-mail z kodem rabatowym czeka już na Twojej skrzynce!